VZPOSTAVITEV GEOPARKA KRAS CARSO V OBLIKI EZTS

VZPOSTAVITEV GEOPARKA KRAS CARSO V OBLIKI EZTS

Župani občin z območja Matičnega Krasa so se v četrtek, 16. 9. 2021, zbrali v Viteški dvorani Gradu Štanjel s ciljem, da se seznanijo s potekom ustanovitve čezmejnega geoparka, ki se odvija v okviru projekta GeoKarst in vzpostavitvijo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), ki naj bi delovalo kot organizacijska oblika geoparka.

Prisotni so bili gostitelj župan Občine Komen – Erik Modic ter župani ali njihovi namestniki: Sežane – David Škabar, Hrpelje Kozina – Saša Likavec Svetelšek, Divače –  Alenka Štrucl Dovgan,  Miren Kostanjevica – Mauricij Humar, Doberdob – Fabio Vizintin, Sovodnje ob Soči – Luca Pisk, Dolina – Sandy Klun, Devin Nabrežina – Walter Pertot, Zgonik – Monica Hrovatin, Repentabor – Tanja Kosmina, ter direktorja Parka Škocjanske jame – Stojan Ščuka, Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov – Aleš Vodičar in predsednik LAS Krasa – David Pizziga.

Najprej sta vodja projekta GeoKarst Katja Fedrigo in koordinator priprave aktov za ustanovitev EZTS Aleš Vodičar predstavila cilje geoparka, ki so: povezanost območja, promocija in prepoznavnost, usklajenost in enotnost, ohranitev identitete Krasa, trajnostni razvoj, nove podjetniške ideje in posledično nove zaposlitve ter vpis čezmejnega geoparka v UNESCO globalno mrežo geoparkov. Že na prvem sestanku, konec leta 2020, je tekla beseda o pobudi za vzpostavitev EZTS, kot najbolj primerne organizacijske oblike za delovanje geoparka. Pobudo so tedaj podprli vsi prisotni predstavniki kraških občin. Glede vzpostavitve EZTS-ja sta bila kasneje organizirana dva sestanka s slovenskimi predstavniki ministrstev, in sicer SVRK in MJU. Na podlagi pridobljenih informacij s strani pristojnega slovenskega ministrstva za javno upravo, ki je podprlo idejo o ustanovitvi, je na dogodku v Štanjelu sledila predstavitev konkretnih korakov in postopkov. Občinski sveti morajo skupaj z župani v naslednjem koraku sprejeti konvencijo in statut o novem EZTS- ju, nakar morata na sprejete akte podati soglasji še obe Vladi – R Slovenije in R Italije. Predstavniki občin so v razpravi ponovno podprli pobudo o ustanovitvi EZTS-ja, ki bo upravljalo skupno čezmejno območje geoparka na Krasu. Naslednji korak je priprava pravnih aktov z natančno določitvijo nalog EZTS-ja geoparka skupaj s ključem sofinanciranja.  Akte bosta pripravila koordinatorja ustanavljanja ORA Krasa in Brkinov na slovenski strani in LAS Krasa na italijanski strani Krasa. Cilj je sprejem vseh aktov do pomladnih mesecev naslednjega leta.

Podaljšan rok za prijavo na razpis za razvojne in inovativne projekte v kmetijstvu

Rok za oddajo prijav na razpis SI10, namenjen podpori inovacijam v lokalni verigi preskrbe s hrano (nakup strojev in drugo), je podaljšan do 21. oktobra 2021!

Predsednik LAS Kras David Pizziga: »teden zaključujemo z dobro novico. Odločili smo se, da podaljšamo rok za prijavo na razpis, ki je bil prvotno objavljen v sredo 23. junija 2021, v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine. Razpis predstavlja za naše kmetije in za razna lokalna kmetijska podjetja velik izziv in enkratno priložnost, ki je ne gre nikakor zamuditi. Zato smo se odločili za ta korak, da ponudimo vsem najboljše možne pogoje«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

 • kmetijski podjetniki in kmetijska gospodarstva
 • mikro in mala pridelovalna in predelovalna podjetja
 • podjetniške mreže, društva, konzorciji, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo

KAJ SE FINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV

Razpis podpira uvajanje inovacij v proizvodnji, predelavi in vrednotenju kmetijskih pridelkov, zlasti s krepitvijo poslovnih mrež in združevanjem na lokalni ravni. Razpis ponuja podporo in sredstva za izboljšanje proizvodnih procesov, za preprečevanje nevarnosti ter zmanjševanje obremenitev za okolje, za povečanje kmetijske proizvodnje značilne za različne kmetijske sektorje, ob ohranjanju visoke kakovostne ravni. Skratka, gre za povečanje in zagotavljanje kakovosti in promocijo kmetijskih pridelkov in proizvodov.

Razpis namreč financira: 

 • naložbe v stroje in opremo za poljedelstvo in živinorejo 
 • opremljanje prostorov za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje 
 • naložbe v stroje in opremo za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje 

KRITJE STROŠKOV ZA POSAMEZNI PROJEKT

Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000 EUR, najvišji znesek podpore za posamezno operacijo pa znaša 135.000 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

KRITJE STROŠKOV

Razpisana so javna sredstva v skupni višini 812.000 EUR, in so namenjena za različne sektorje, da bi tako zagotovili razvoj manj uveljavljenih kmetijskih panog (npr. zdravilna zelišča, čebelarstvo, rejo). Vsak sektor bo imel svojo prednostno lestvico. Neizkoriščena sredstva iz posameznih sektorjev bodo porazdelejna med ostale. 

Sredstva namenjena posameznim sektorjem:

1.      Pridelava in predelava zdravilnih zelišč: 96.000 EUR;

2.      Pridelava in predelava drevesnih rastlin: 240.000 EUR;

3.      Čebelarstvo: 90.000 EUR;

4.      Živinoreja: 120.000 EUR;

5.      Prašičereje: 210 000 EUR;

6.      Novi izdelki: 56.000 EUR

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavo je treba predložiti najkasneje do 21. oktobra 2021. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge.

DODATNE INFORMACIJE

Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo:

Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh. 

Javni razpisi LAS Kras: 22. septembra javno srečanje na goriškem Krasu

V sredo, 22. septembra, ob 20. uri bo agencija LAS Kras, v športno kulturnem središču Danica na Vrhu, predstavila razpise, ki so trenutno odprti za pomoč podeželju. Dogodek, ki ga organizira srenja iz Vrha, je namenjen predvsem tistim, ki delajo na goriškem kraškem koncu.

Vabljeni so javne ustanove, podjetniki, kmetje, predstavniki združenj in občin. Prisotna bosta predsednik LAS Kras David Pizziga in tehnični vodja LAS Aleš Pernarčič.

Zaradi preprečevanja okužb s Covidom so mesta omejena, zato vas prosimo, da se oglasite pri Viljeni (333 8725493) ali Dolores (339 7484533) iz Društva Danica, za rezervacijo mesta. 

Trenutno odprti javni razpisi LAS Kras:

Več kot 330.000 € za izboljšanje turistične infrastrukture

V sredo 8. avgusta 2021, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine objavljen razpis agencije LAS Kras, z naslovom »IZBOLJŠANJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE« namenjen izboljšanju in krepitvi obstoječe turistične infrastrukture, ki lahko pomembno prispeva k pozicioniranju območja LAS na turističnem trgu kot destinacijo, ki omogoča stik z naravnim okoljem z visoko biotsko raznovrstnostjo, ekološkimi vrednotami, identiteto, ki je prežeta s pomembno kulturno dediščino, za katero je značilno povezovanje turistične izkušnje območja LAS s sosednjimi območji. Za ta razpis so dodeljena finančna sredstva v skupnem znesku 330.631,41 EUR.

Predsednik LAS Kras meni, da »na našem območju živimo v stiku z naravo, spoštujemo krajevno dediščino in verjamemo v trajnostni razvoj. Na takšen način želimo razvijati tudi lokalni turizem, ki ga zaznamuje raznolikost, pristnost ter pestra doživetja na sicer majhnem prostoru. Skladno z našo strategijo razvoja smo objavili nov razpis, ki bo po našem mnenju še dodatno spodbujal razvoj turistične ponudbe in krepil raznolike kompetence na področju turizma«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

 • kmetijski podjetniki in kmetijska gospodarstva
 • društva in združenja
 • javne uprave
 • srenje in jusi

Pozor: Vsi upravičeni prijavitelji morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju LAS Kras

KAJ SE FINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV

 • poti in steze za pohodništvo ali jahanje
 • kolesarske ali pešpoti
 • mlake ali jezera
 • prepoznavne turistične znamenitosti, kot so razgledišča in svetišča
 • viseče pohodne poti
 • opremljene zelene površine

KRITJE STROŠKOV ZA POSAMEZNI PROJEKT

Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000 EUR, najvišji znesek pa znaša 60.000 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

SODELOVANJA

Projekti se lahko predložijo tudi integrirano. Skratka, različni partnerji lahko pripravijo večji projekt, ki nosi v sebi eno skupno idejo.

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavo je treba predložiti najkasneje do 9. decembra 2021. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

PODROČNO SREČANJE

Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bomo priredili področno srečanje, in sicer v sredo 25. avgusta, za 18.00 pri Miliču v Zagradcu.

DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTI RAZPISA

Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh. 

Nove priložnosti za sanacijo neobdelanih zemljišč

V sredo 14. julija 2021, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine objavljen razpis razvojne agencije LAS Kras, namenjen agromelioraciji in sanaciji kmetijskih zemljišč prisotnih na območju LASa, in sicer od tržaškega in goriškega krasa, vse do Milj in Doline. Kdor želi urediti neobdelano zemljišče, ki ga ima v lasti ali v najemu, ga bo lahko ponovno obdelal zahvaljujoč se novemu razpisu agencije LAS Kras. Naložba, ki jo razpis zahteva, je lahko sestavljena iz 50 % javnih sredstev in preostalih 50 % v gotovini ali z lastnim delom kmeta, da bi zemljišče ponovno usposobil za proizvodnjo.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Na razpis se lahko prijavijo kmetijski podjetniki in podjetniške mreže, ki delujejo na prodročju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov

KAJ SE LAHKO FINANCIRA
– sanacija zemljišč tudi z mletjem kamna;
– obnova organske snovi s sredstvi za izboljšanje tal, ki so naravnega izvora;
– ograje in melioracije zemljišč z uporabo lokalnih in naravnih materialov v kombinaciji z uveljavljenimi tehnologijami;
– preureditev krajinskih elementov (žive meje, suhi kamniti zidovi, čiščenje suhogradenj), ki so povezani z uporabo zemljišča, na katerem se izvaja poseg.

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRISPEVKA
Nanašati se morajo na območja prenove s površino od najmanj 1.000 do največ 20.000 kvadratnih metrov, če gre za ravninska območja, ali na območja prenove s površino od najmanj 500 do največ 20.000 kvadratnih metrov, če gre za terasirana območja.

KRITJE STROŠKOV
Najnižji upravičeni stroški posega, za katerega se zahteva podpora, znašajo 13.000,00 EUR. Najvišji upravičeni strošek pa 60.000,00 EUR.

KAKO SE PRIJAVITI NA RAZPIS
Prijavo je treba predložiti najkasneje do 12. oktobra 2021. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.
Prenesi: razpis; priponka A; priponka B; priponka C.

PODROČNA SREČANJA
Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bomo priredili eno področno srečanje, in sicer v sredo 28 julija, za 18.00 pri Bajti v Saležu.

6.8 v Miljah: Malvazije v Pristanu 2021

V ozkih istrskih ulicah se bo ob zvokih kozarcev odvijal praznični večer: v petek, 6. avgusta, bo v Miljah potekal enogastronomski festival »Malvazije v pristanu«, kjer vsem prisotnim bo svoje znanje in gostoljubje ponujalo več kot 25 lokalnih vinarjev in več deset gostincev.

TASTING & MARKET MALVAZIJ

Od 18.00 do 22.00 ure bo prisotnih na pomolu Nazario Sauro v Miljah več kot 25 vinarjev s Krasa, Brega in Istre. Vsak od njih bo predstavil svojo različico malvazije, ene od treh najpomembnejših avtohtonih sort grozdja na tem območju. Prisotna publika bo steklenice vina lahko tudi kupila neposredno iz rok vinarjev po kletnih cenah.

ČEPNINA

S pobudo »Čepnina« želimo še bolj popestriti ponudbo. Vsi prisotni bodo lahko kupili steklenice dobrega vina in jih zaužili neposredno v restavracijah in gostilnah, ki ponujajo degustacijske menije v času dogodka. Gostilne in restavracije bodo nudile kozarce in led za hlajenje vina, v zameno za plačilo storitve, ki se bo razlikovala od lokala do lokala.

RAZŠIRJENI JEDILNI LIST

V miljskih gostilnah in restavracijah, ki so pristopile k pobudi, bo mogoča degustacija tipičnih ribjih jedi, lokalnih suhomesnatih izdelkov in kraških sirov. 

SOBOTNI DAN V IZOLI

V soboto se festival nadaljuje na carinskem pomolu v Izoli (SLO), kjer bo še en večer posvečen malvaziji z istim naslovom »Malvazije v Pristanu / Malvasia in Porto«.

VSTOPNICE ZA MILJE

Če želite dobiti kozarec z žepom za degustacijo več kot 25 vin v Miljah, cena vstopnice znaša 15 EUR. Vstopnico lahko boste kupili na spletni strani Trieste.Green ali v tednu pred dogodkom v turistični informacijski točki, na trgu Caliterna v Miljah.

Novi promocijski video za Kras, Istro in Trst

V ponedeljek, 28. junija 2021, je bil na spletu objavljen video, ki promovira območje med Krasom, Istro in Trstom (oglejte si ga zgoraj ali na YouTube). Realizacijo videoposnetka je naročila agencija LAS Kras (ta je bil posnet med septembrom 2020 in aprilom 2021), da bi predstavila naravne lepote krajevnega območja, različne kulture in predvsem turistične storitve, ki jih ponujajo lokalni turistični operaterji.

»LAS Kras ima jasen cilj: predstaviti raznolike ponudbe počasnega turizma in poiskati učinkovit način za promocijo le teh,« je dejal David Pizziga, predsednik Lokalne akcijske skupine. »Ta videoposnetek je učinkovito promocijsko orodje, ki ga bomo uporabili za promocijo 93 aktivnih doživetij, ki se že tedensko dogajajo na različnih lokacijah: v vinskih kleteh, z e-kolesi in na morju. Video nas obenem spominja, da se nahajamo na območju kjer se srečujejo različne kulture. Z videofilmom opozarjamo tudi na to, da je Unesco že priznal, da je območje Miramar Unescovo območje MAB. Prizadevamo si tudi, da bi Unesco v svojo mrežo vključil tudi bodoči geopark Kras«, zaključuje svoje razmišljanje David Pizziga.

Posnetek je del promocijske kampanje, ki jo vodi LAS Kras in se bo v prihodnjih tednih širila z oglaševanjem na družbenih omrežjih in prek spletnih strani. Ciljno občinstvo kampanje so Trst, 12 občin območja LAS (tržaški in goriški Kras, Dolina in Milje) ter pokrajina Treviso. Območje Trevisa je bilo izbrano na podlagi podatkov PromoTurismoFvg, ki kažejo, da iz Trevisa in širše okolice prihaja k nam na obisk veliko turistov.

Za videoposnetek sta poskrbeli podjetji Delex in Terroir Films. Protagonista sta arhitekt Danilo Antoni in naravoslovna vodnica Saro Famiani, skupaj s tržaškima igralcema Zita Fusco in Alessandro Mizzi. Snemali so ga na lošinjski jahti Roberta III iz začetka 20. stoletja, v Briški jami, v Kraški domačiji Bajta iz Saleža, med vinogradi v Praprotu in na terasah nad zalivom kmetije Klin na Kontovelu, kjer se je rodil Prosecco, vino svetovnega slovesa.

Nekatere od teh lokacij lahko obiščete s tem, da se udeležite aktivnih izkušenj. Več informacij na Trieste.Green:
Jahta in aperitiv v Tržaškem zalivu (14/08/2021, 28/08/2021)
Ogled kleti ter degustacija vina in suhomesnatih izdelkov pri Bajti
(31/07/2021)

A story about Prosecco, s Katrin Štoka (23/07/2021, 13/08/2021, 24/09/2021)

Razpis agencije LAS Kras v vrednosti 812.000 EUR za razvojne in inovativne projekte

V sredo 23. junija 2021, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine objavljen razpis agencije LAS Kras, namenjen podpori razvojnim in inovativnim projektom. Predsednik LAS Kras David Pizziga meni, »da gre za dolgo pričakovan razpis,  ki so ga naše kmetije in razni kmetijski podjetniki dolgo pričakovali. Živimo v vznemirljivih časih in ponosni smo, da lahko damo skupnosti na voljo nove energije«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

 • kmetijski podjetniki in kmetijska gospodarstva
 • mikro in mala pridelovalna in predelovalna podjetja
 • podjetniške mreže, društva, konzorciji, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo

Pozor: Vsi upravičeni prijavitelji morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju LAS Kras

KAJ SE FINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV

Razpis podpira uvajanje inovacij v proizvodnji, predelavi in vrednotenju kmetijskih pridelkov, zlasti s krepitvijo poslovnih mrež in združevanjem na lokalni ravni. Razpis ponuja podporo in sredstva za izboljšanje proizvodnih procesov, za preprečevanje nevarnosti ter zmanjševanje obremenitev za okolje, za povečanje kmetijske proizvodnje značilne za različne kmetijske sektorje, ob ohranjanju visoke kakovostne ravni. Skratka, gre za povečanje in zagotavljanje kakovosti in promocijo kmetijskih pridelkov in proizvodov.

Razpis namreč financira: 

 • naložbe v stroje in opremo za poljedelstvo in živinorejo 
 • opremljanje prostorov za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje 
 • naložbe v stroje in opremo za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje 

KRITJE STROŠKOV ZA POSAMEZNI PROJEKT

Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000 EUR, najvišji znesek podpore za posamezno operacijo pa znaša 135.000 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

KOLIKŠEN ODSTOTEK KRITJA ZAGOTAVLJA JAVNI DENAR V PRIMERJAVI Z ZASEBNIMI NALOŽBAMI

Stopnja kritja se lahko razlikuje glede na prijavitelja in na vrsto načrtovane naložbe ter se lahko razlikujejo znotraj istega projekta. Naložbe za predelavo krijejo do 40%, za primarno proizvodnjo pa do do 60% (npr. za rejo živali). 

KONČNO ŠTEVILO SOFINANCIRANIH PROJEKTOV

Na to vprašanje je mogoče odgovoriti le delno. Če bi npr. dobili vse vloge s prošnjo z najvišjim možnim zneskom, bi bilo upravičenih 12 vlog. Četudi ne bi bile vse vloge takoj financirane, bo LAS poskrbel za dodatne prispevke (npr. hvala neizkoriščenim sredstvom iz drugih poglavij Lokalne razvojne strategije). Dobro je namreč vedeti, da od leta 2012 LAS Kras je vse upravičene vloge financiral.

KRITJE STROŠKOV

Razpisana so javna sredstva v skupni višini 812.000 EUR, in so namenjena za različne sektorje, da bi tako zagotovili razvoj manj uveljavljenih kmetijskih panog (npr. zdravilna zelišča, čebelarstvo, rejo). Vsak sektor bo imel svojo prednostno lestvico. Neizkoriščena sredstva iz posameznih sektorjev bodo porazdelejna med ostale. 

Sredstva namenjena posameznim sektorjem:

1.      Pridelava in predelava zdravilnih zelišč: 96.000 EUR;

2.      Pridelava in predelava drevesnih rastlin: 240.000 EUR;

3.      Čebelarstvo: 90.000 EUR;

4.      Živinoreja: 120.000 EUR;

5.      Prašičereje: 210 000 EUR;

6.      Novi izdelki: 56.000 EUR

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavo je treba predložiti najkasneje do 21. septembra 2021 (podaljšan) do 21. oktobra 2021. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

PODROČNA SREČANJA

Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bo LAS Kras priredil dve področni srečanji:

– 5. julija v Padričah, ob 18.00 na posestvu Turistične kmetije Grgič – www.agriturismogrgic.com

– 7. julija v Zagraju, ob 18.00 na posestvu kmetije Castelvecchio – www.castelvecchio.com

DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTI RAZPISA

Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo:

Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh. 

Tourism Matching: 28.6.2021 lokalna turistična ponudba bo v San Marco

Namen dogodka je predstaviti krajevno ponudbo aktivnih doživetij turističnim operaterjem Trsta, Krasa in Milj. Če povemo to z drugimi besedami: “Kaj lahko ponudimo turistom?”. Na dogodek se je potrebno prijaviti.

Program 

16.45 – 17.00, Registracija udeležencev

17.00, Uvodni pozdrav

Francesca De Santis, Odbornica Občine Trst

17.10, Uvod

Bruno Bertero, direktor trženja v agenciji PromoTurismoFVG, o deželni razvojni strategiji

David Pizziga, predsednik LAS Kras, o krajevni razvojni strategiji 

Fabrizio Fattor, Direktor, Avtonomna dežela Furlanija-Julijska Krajina

Izziv

Federico Prandi, IES Magazine, sprašuje Kras in kraševce, kako nameravajo vključiti Trst

KAMPANJA ZA SPODBUJANJE SLOW TURIZMA

 • Nicola Revelant, PromoTurismoFVG, bo predstavil koledar aktivnosti
 • Alice Noel Fabi, bo predstavila spletno trgovino Trieste.Green
 • Alex Skerlavaj (Delex) in Paolo Prossen bosta predstavila spletni portal Trieste.Green, logotip in oglaševalsko kampanjo
 • Domenico Contella (Delex) bo predstavil promocijski videoposnetek

Paket oddih

Jahta in aperitiv v Tržaškem zalivu – Alberto Ieralla (Outdoorlab)

Pesniki, Napoleonska cesta in Rilkejeva pot: od zore do sončnega zahoda – Barbara Bassi (Curiosi di Natura)

Divja noč, med šakali in pticami roparicami – Gaia Zanin (Ecothema)

Nežna svetloba, tišina: morje govori – Lorenzo Peter Castelletto (Morsko območje WWF)

Družinski paket

Obiščite našo kmetijo – Sara Devetak, kmetija Sara Devetak

Paket kraljestvo kamna

Med suhimi kamnitimi zidovi in zalivom: delavnica in sprehod – Saimon Ferfolja (Estplore) in Danilo Antoni (Partnerstvo za ohranitev kraške suhozidne gradnje)  

Paket adrenalinska doživetja

Vodene kolesarske ture z električnimi kolesi – Giorgia Minen

Spregovorili bodo tudi

 • Laura Marzi, županja občine Milje, bo predstavila letošnjo izvedbo Malvazije v pristanu
 • Luca Fasan, odbornik za kulturo občine Tržič, bo predstavil program muzeja MU. CA.
 • Petra Škerlj in Aleš Vodičar, Ora Krasa in Brkinov, Sežana, “Kraspass Gourmet”

Paket divji okusi

 • »Zgodbe o vermutu in plemenitih vrtovih posestva Castelvecchio«, sodeluje Sabrina Pellizzon
 • »Degustacija piva Campagnolo in vina Lenardon na Gradu v Miljah«, sodelujejo Federico Bossi, Bruno Lenardon in Martina Campagnolo
 • »Uživajte v oljih, vinih in čarobnosti Brega«, sodeluje Rado Kocjančič

POSKUSITE AROME

Robi Jakomin, LAS Kras, vabi, da se zadržite in sprostite ob uživanju in odkrivanju arom in vonjav v peninah kmetije Zahar, v suhomesnatih izdelkih kraške domačije Bajta, v ovčjem siru kmetije Antonič, v marmeladah Sare Devetak, v lososu Zobca in v ekstra deviškem oljčnem olju kmetije Lenardon.

Moderator je Enrico Maria Milič, antropolog. Sodelujejo AlešPernarčič, agronom, Gregor Vizintin, ekonomist in Robi Jakomin..

Na dogodek se je potrebno prijaviti preko: na Eventbrite!

Koledar aktivnosti med Krasom in Istro vsebuje kar 93 dogodkov

Območje med Krasom in Istro je pripravljeno na poletno turistično sezono s številnimi priložnosti za odkrivanje kulturne, naravne in enogastronomske krajevne dediščine. Pri oblikovanju koledarja ključno vlogo sta odigrali kultura gostoljubja in nenehno iskanje izvirnih dogodkov, da bi tako privabili goste v destinacije, polne zanimivih izkušenj. Poletni program je rezultat sodelovanja med agencijama LAS Kras in PromoTurismoFvg. Občina Milje v koledarju nosi posebno vlogo, saj se ravno tu zaključi, in obenem tudi začne, Alpe Adria Trail, ki igra poglavitno vlogo pri deželni promociji turizma.

David Pizziga, predsednik agencije LAS Kras: »Pred nami je poletje, čudovito obdobje, za katero vsi upamo, da jo bomo glede na zadnjih nekaj težkih mesecev preživeli v miru. Kot LAS Kras smo se to pomlad skupaj s PromoTurismoFVG trudili, da bi vsem, ki bodo nekaj dni preživeli na območju med Krasom in Istro, ponudili pristna in nepozabna doživetja, v objemu gostoljubnih ljudi in čudovitega okolja. Goste vabimo, naj se pustijo zapeljati in naj uživajo v tem, kar lepega in zanimivega ponuja naše območje«.

Koledar je bogat in raznolik vsaj vključuje 93 dogodkov, ki so razporejeni na 17 vikendov med junijem in septembrom 2021. Na voljo bo 16 degustacij lokalnih izdelkov, 14 voženj z e-kolesi, 9 izletov z ladjo, 6 potapljanj v morskem zavarovanem območju Miramar, 5 sprehodov s pastirjem in ovcami, 4 izkušnje na plezalni steni med Krasom, zalivom in mestom ter 4 srečanja s poezijo, med sončnim vzhodom in zatonom.

»Trudili smo se, da bi vsem, ki nas bodo obiskali, ponudili trenutke prostega časa, zabave in raznolike priložnosti za nova spoznanja«, pojasnjuje Enrico Maria Milič, ki je v imenu LASa odgovoren za koledar. »S sklopom z naslovom Divji okusi nagovarjamo javnost, ki obožuje vino in hrano. Družinski paket je namenjen družinam in skupinam z otroki. Kraljestvo kamna je namenjen ljubiteljem materialne kulture, obrti in arhitekture. Kultura srečanja za ljubitelje pesnikov, glasbenikov, zbirateljev in oboževalcev 

zgodovine starih vasi. Paket Oddih smo oblikovali za tiste, ki se želijo odklopiti od vsakdanjega stresa, med morjem in sprehodi, med čolni in poslušanjem tuljenje šakalov. In še Adrenalinska doživetja za tiste, ki si želijo adrenalina pri plezanju ali pri vožnji z e-kolesi« zaključuje svoje razmišljanje Enrico Maria Milič.

Miljski konec je edino območje, ki je deležno enega dogodka na teden. Ta posebna pozornost LASa in PromoTurismoFvg je posledica dejstva, da je istrsko beneško mestece kraj prihoda in odhoda poti Alpe Adria Trail. Pešpot, ki Grossklockner povezuje z našim koncem, je deležna posebne pozornosti, saj igra strateško vlogo pri promociji krajevnega turizma.

Promocija dogodkov temelji na spletni strani in družbenih omrežjih portala Trieste.Green, kar je omogočila dragocena pomoč agencije Delex Digital.

NAČINI SODELOVANJA OZ. PRIJAVE

 • Preko spletne strani Trieste.Green
 • Za imetnike kartice PromoTurismoFvg FVG veljajo popusti. Te lahko najdete v turistično-informativnih centrih agencije PromoTurismoFvg

Prvi od skupnih 93 dogodkov v programu turističnega koledarja:

Petek, 4. junija
A story about Prosecco 
V okviru te pobude je predvideno srečanje s Katrin, vinogradnico iz Kontovela. Goste bo mlada pridelovalka sprejela s čudovitim pogledom na Tržaški zaliv in jim orisala svojo do sedaj prehojeno pot.

Sobota, 5. junija
Jahta in aperitiv v Tržaškem zalivu
Na krovu starodobne jahte Roberta III, popolnoma izdelane iz lesa, bodo prisotni odkrivali lepote Tržaškega zaliva.

Nedelja, 6. junija
Družina Antonič: sprehod s pastirjem
Udeleženci se bodo spoznali z delom, ki ga dnevno opravlja pastir, in bodo okusili sir kmetije Antonič.

Nedelja, 6. junija
Med suhimi kamnitimi zidovi in zalivom: delavnica in sprehod
Naravoslovno-kulturni sprehod z delavnico o kraški arhitekturi in o suhih kamnitih zidovih, med vinogradi in terasami na Proseku in Kontovelu.

Nedelja, 6. junija
Plezanje s pogledom na morje
Plezanje v naravi po zaslugi organizacije Outdoorlab in njenimi izkušenimi planinskimi vodniki, ki so člani deželne organizacije Guide Alpine FVG.

Nedelja, 6. junija
Bazilika in Arheološki park v Starih Miljah
Udeleženci bodo odkrili dragocen cikel fresk izpred obdobja Giotta, ki so bile nedavno obnovljene in ki jih hranijo v čudoviti baziliki, posvečeni Mariji vnebovzeti.